Webstats4U - Free web site statistics Personal homepage website counter
Free counter Duniya: Duniya

शनिवार, जून 24, 2006

Duniya


=wrlgt

-NthefU rlgtse

ytâFu lb nî, r=˜ bü db ni>
gu =wrlgt ne ni gt fUtuRo Chb ni>>

m=o yâ"uhe ht;ü nî, dwhc; fUe ct;uk nî>
rsôbVUhtuNe fuU ctsth bü, yc cråagtâ lné fUb nî>>

;tu\z =tu r=˜tü fUtu, s˜t =tu Dhtü fUtu>
stlu fUntâ a˜e dRo nbthe Nhb ni>>

aestü fUe fUeb;, c\Z;e nh =b ni>
vh Ràmtk fUe fUeb;, ¢gqâ mcmu fUb ni>>

Rmu ne ltb r=gt ni, =wrlgt fUt,
gntâ mc nî, J¢;e nh ct; b;˜ce>
gu =wrlgt lné, gu ;tu cu==tuø fUt nhb ni>>

gntâ cm;u nî, Jtu yt=be,
rslfUt fUtb l stlu ¢gt>
vh yvlu sbeh fUtu cualt WlfUt "hb ni>>

2 Comments:

Blogger dukebrinick9694491382 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

6:19 pm  
Blogger Kawaljeet Singh said...

For Shayari and Jokes visit www.shayariandjokes.blogspot.com

2:48 pm  

एक टिप्पणी भेजें

<< Home